មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

បុគ្គលិកទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាប បាននិមន្តព្រះសង្ឃ៥០០ អង្គបង្សុកូល រំលឹកខួប៤ឆ្នាំ នៃមរណភាពរបស់ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត បេអាត រិចឈ្នឺរ
|

បុគ្គលិកទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាប បាននិមន្តព្រះសង្ឃ៥០០ អង្គបង្សុកូល រំលឹកខួប៤ឆ្នាំ នៃមរណភាពរបស់ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត បេអាត រិចឈ្នឺរ