ប្រទេសហ្វីលីពីន

ភ្លៀងធ្លាក់២ថ្ងៃ បង្កជាទឹកជំនន់ ដែលនាំឱ្យមនុស្សជាង៤ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួន និង៨នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន អំឡុងពេលអបអរបុណ្យណូអែល

ភ្លៀងធ្លាក់២ថ្ងៃ បង្កជាទឹកជំនន់ ដែលនាំឱ្យមនុស្សជាង៤ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួន និង៨នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន អំឡុងពេលអបអរបុណ្យណូអែល