ប្រទេសវៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមកំពុងធ្វើឱ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍! ថ្មីៗនេះសម្រាប់វិស័យ IT Outsourcing របស់វៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់ ៨៨១.៩០ លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៧
|

បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមកំពុងធ្វើឱ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍! ថ្មីៗនេះសម្រាប់វិស័យ IT Outsourcing របស់វៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់ ៨៨១.៩០ លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៧