បឹងទន្លេសាប

សម្ដេច ហ៊ុន សែន«យើងកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសមរភូមិម្ខាង តែមិននឹកស្មានថាមន្ត្រីដ៏អាក្រក់របស់យើងមួយចំនួនឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ»
|

សម្ដេច ហ៊ុន សែន«យើងកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសមរភូមិម្ខាង តែមិននឹកស្មានថាមន្ត្រីដ៏អាក្រក់របស់យើងមួយចំនួនឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ»