តេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ខ្លឹមសារសង្ខេបសំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធអគារទីស្តីការថ្មីក្រសួងសាធារណការ និងវិទ្យាស្ថាន “តេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន”

ខ្លឹមសារសង្ខេបសំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធអគារទីស្តីការថ្មីក្រសួងសាធារណការ និងវិទ្យាស្ថាន “តេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន”