តើដឹងទេថាអគារទីស្ដីការថ្មីរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះ?

តើដឹងទេថាអគារទីស្ដីការថ្មីរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះ?

នេះគឺជាប្លង់គម្រូនៃអគារទីស្ដីការថ្មីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ អគារថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា