ក្រសួងកសិកម្

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគ្រោងពង្រីកផលិតកម្មរបស់ខ្លួន ពិចារណាសហការជាមួយកសិករ ក្នុងការដាំស្មៅសម្រាប់ផលិតចំណីសត្វគោ
|

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគ្រោងពង្រីកផលិតកម្មរបស់ខ្លួន ពិចារណាសហការជាមួយកសិករ ក្នុងការដាំស្មៅសម្រាប់ផលិតចំណីសត្វគោ