កសិកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថា «យុទ្ធសាស្ត្រនៃវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា គឺមិនផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើនបរិមាណនោះទេ តែយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់លើគុណភាព សុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដ»
|

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថា «យុទ្ធសាស្ត្រនៃវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា គឺមិនផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើនបរិមាណនោះទេ តែយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់លើគុណភាព សុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដ»