កសិផលប្រហែល៨០%របស់កម្ពុជាត្រូវបានទិញដោយវៀតណាម

កសិផលប្រហែល៨០%របស់កម្ពុជាត្រូវបានទិញដោយវៀតណាម

ស្ទើរតែ ៨០ភាគរយនៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃ ៥ ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបាន